Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η φωτογραφία μου
Δέν έχουμε γραφτή μαρτυρία ούτε κτιτορική επιγραφή μέ τό έτος Ίδρυσης του Ι.Ναού τής Παναγίας. Ό Λαμπρυνίδης (Ή Ναυπλία, ό.π.. ο. 129) υποθέτει ότι πρέπει νά είναι ό πρωτεύων ορθόδοξος ναός του Ναυπλίου (επειδή ό "Αγιος Γεώργιος άνηκε στους καθολικούς) έπί' Ενετοκρατίας. Ή Παναγία έχει σχήμα βασιλικής χωρίς τρούλο. Ό νάρθηκας της πρέπει νά έγινε μετά τήν Απε¬λευθέρωση, όπως καί τό τριώροφο καμπαναριό της στη ΝΔ του πλευρά. 'Από τόν Γερμανό περιηγητή Ρ,βίηποΙά Ιυόβηβυ, αναφέρεται τό 1588 - στην περιγραφή του γιά τό Ναύπλιο - μιά άλλη Παναγία έξω άπό τά τείχη τής πολιτείας πού τήν κατέχουν" Ελληνες μοναχοί. Καθώς καί άλλη έκκλησούλα αφιερωμένη κι αυτή στή Θεοτόκο, επειδή βρίσκεται κοντά σέ σπηλιά. στά δυτικά βράχια τοϋ Ρωμαίικου κάστρου (Ακροναυπλία). ' Η δεύτερη αυτή είναι ή αγαπημένη τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου, ή «Παναγίτσα»: πανέμορφο προσκυνητάρι τους στό «Γύρο τής "Αρβανιτιάς», τόν πιό ρομαντικό περίπατο τ" Άνα-πλιού. Καί ποτέ δέν μπερδεύουν τήν «Παναγίτσα» τοϋ βράχου μέ τήν «Παναγία» τής πόλης τ' Άναπλιοΰ, αφιερωμένη στή Γέννηση τής Θεοτόκου. "Ως σήμερα φροντισμένη μέ αγάπη ή Παναγία, αντιπροσωπεύει ένα άπό τά πιό ώραϊα ιστορικά καί εκκλησιαστικά μνημεία τής πολιτείας.

Ή Παναγία του Βατοπεδίου, ό Εσταυρωμένος Χριστός


Μέ τήν άλωση τα΄ Άναπλιού τό 1715, όπως γνωρίζουμε κι άπό τήν περιγραφή τοϋ Μάνθου "Ιωάννου, καταστράφηκαν πολλές έκκληοίες καί χριστιανικά μνημεία. Λησμονήθηκαν κι αυτά τά ονόματα τους, στον έναν αιώνα τής σκλαβιάς. Μόνο σέ πηγές ανακαλύπτουμε άπό καιρό σέ καιρό ναούς πού αγνοούσαμε. Στις πηγές πού παραθέτει ή Λιάτα (Μαρτυρίες γιά τή πτώση τ" "Αναπλιού ατούς Τούρκους, ό.π. σ. 143) αναφέρονται δύο άγνωστες μας εκκλησίες: α) ή Παναγία τοϋ Βατοπεδίου, ενοριακός ναός, μέ τή βροχοποιό θαυματουργό εικόνα της καί εφημέριο τόν ιερομόναχο Μακάριο καί β) Ο ναός του "Εσταυρωμένου Ίησού Χρίστου, μέ εφημέ­ριο τόν "Ιωάννη Κρητικό. Καί οί δύο ιερείς πάρθηκαν σκλάβοι τών Τούρκων στή Σμύρνη.

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ