Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η φωτογραφία μου
Δέν έχουμε γραφτή μαρτυρία ούτε κτιτορική επιγραφή μέ τό έτος Ίδρυσης του Ι.Ναού τής Παναγίας. Ό Λαμπρυνίδης (Ή Ναυπλία, ό.π.. ο. 129) υποθέτει ότι πρέπει νά είναι ό πρωτεύων ορθόδοξος ναός του Ναυπλίου (επειδή ό "Αγιος Γεώργιος άνηκε στους καθολικούς) έπί' Ενετοκρατίας. Ή Παναγία έχει σχήμα βασιλικής χωρίς τρούλο. Ό νάρθηκας της πρέπει νά έγινε μετά τήν Απε¬λευθέρωση, όπως καί τό τριώροφο καμπαναριό της στη ΝΔ του πλευρά. 'Από τόν Γερμανό περιηγητή Ρ,βίηποΙά Ιυόβηβυ, αναφέρεται τό 1588 - στην περιγραφή του γιά τό Ναύπλιο - μιά άλλη Παναγία έξω άπό τά τείχη τής πολιτείας πού τήν κατέχουν" Ελληνες μοναχοί. Καθώς καί άλλη έκκλησούλα αφιερωμένη κι αυτή στή Θεοτόκο, επειδή βρίσκεται κοντά σέ σπηλιά. στά δυτικά βράχια τοϋ Ρωμαίικου κάστρου (Ακροναυπλία). ' Η δεύτερη αυτή είναι ή αγαπημένη τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου, ή «Παναγίτσα»: πανέμορφο προσκυνητάρι τους στό «Γύρο τής "Αρβανιτιάς», τόν πιό ρομαντικό περίπατο τ" Άνα-πλιού. Καί ποτέ δέν μπερδεύουν τήν «Παναγίτσα» τοϋ βράχου μέ τήν «Παναγία» τής πόλης τ' Άναπλιοΰ, αφιερωμένη στή Γέννηση τής Θεοτόκου. "Ως σήμερα φροντισμένη μέ αγάπη ή Παναγία, αντιπροσωπεύει ένα άπό τά πιό ώραϊα ιστορικά καί εκκλησιαστικά μνημεία τής πολιτείας.

Ανέστησε νεκρό μουσουλμάνο Η Παναγία στη Συρία.

Γράφει ο Αγιοταφίτης π. Ιγνά¬τιος ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων Μτιετσαχούρ
(Στύλος Ορθοδοξίας/Ιούλιος-Αύγουστος 2005/Φ59)

Το Δεκέμβριο του 2004 ένας μουσουλμάνος Σαονδάραβας βγήκε στα ΜΜΕ και διηγήθηκε ένα ζω¬ντανό συγκλονιστικό γε¬γονός που έζησε και που άλλαξε από τότε όλη του τη ζωή. (Το διηγήθηκε α¬πό την τηλεόραση το ρα¬διόφωνο. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες και περιο¬δικά σε όλη τη Σαουδική Αραβία, Παλαιστίνη και προφανώς σε όλες τις γειτονικές χώρες ενώ δη¬μοσιεύεται και στα Αρα¬βικά σε ιστοσελΐδα).

Ο μουσουλμάνος νυμφεύθηκε πριν από χρόνια μια κοπέλα, πλού¬σια μουσουλμάνα αλλά στείρα. Τα χρόνια περνούσαν και το ζευγάρι δεν μπορούσε να αποκτήσει παι¬διά. Επισκέφθηκαν πολλούς για¬τρούς στη Σαουδική Αραβία αλλά λύση δεν έβρισκαν.
Οι γονείς του, του έλεγαν να πάρει και δεύτερη γυναίκα και να κρατήσει και την πρώτη αφού ο νόμος τους επιτρέ¬πει να έχουν μέχρι και τέσσερις γυναίκες. Εκείνος κουρασμένος και αρκετά στεναχωρημένος πήρε τη σύζυγο του να πάνε ταξίδι αναψυχής στη γειτονική μας από το Ισραήλ, Συρία για να ξεκουρα¬στούν και να ξεχάσουν λίγο το πρόβλημα τους.
Στη Συρία και συ¬γκεκριμένα στη Δαμασκό νοίκιασε λιμουζίνα με οδηγό-ξεναγό, όπου ανέλαβε να τους πάει σε όλα τα κοσμικά αξιοθέατα της Συρίας.
Ο οδηγός παρατήρησε στο ζευγάρι που ξεναγούσε μια πικρία πόνο και θλίψη στα πρόσωπα τους. Πήρε λοιπόν το θάρρος και τους ρώτη¬σε γιατί δεν φαινόντουσαν ευχαρι¬στημένοι αφού αναρωτιόταν μή¬πως άραγε έφταιγε ο ίδιος και δεν τους άρεσε κάτι στην ξενάγηση ή στην περιήγηση, που τους έκανε.
Εκείνοι του εξομολογήθηκαν και του εξήγησαν πως τους απασχολεί το πρόβλημα της ατεκνίας τους.

Ο μουσουλμάνος λοιπόν οδηγός τους είπε ότι στη Συρία οι Χρι¬στιανοί και μάλιστα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν το μοναστήρι της Παναγίας της Σεϊνταναγιάς (-Σεϊ-νταναγιά- αραβικά σημαίνει Δέ¬σποινα Κυρία) στο οποίο πολλοί ά-τεκνοι καταφεύγουν και προσεύ¬χονται στη Θαυματουργή της ει¬κόνα της Παναγιάς για να αποκτή¬σουν παιδί. Στο μοναστήρι τους δίνουν από το φυτίλι του καντηλιού της θαυματουργής αυτής εικό¬νας και τότε η "Μαρία" των Χρι¬στιανών ανταποκρίνεται κατά την προαίρεση και την πίστη τους.

Αμέσως ο Σουδάραβας και η γυ¬ναίκα του λένε στο ξεναγό πήγαι¬νε μας εκεί στη Σεϊνταναγιά «τη Δέσποινα των Χριστιανών» κι αν γί¬νει το ποθούμενο και αποκτήσου¬με παιδί θα σου προσφέρω 20.000$ σε σένα και 80.000$ στο μοναστήρι.

Πήγαν στη Ιερά Μονή και ακο¬λούθησαν τις οδηγίες των μονα¬χών. Επιστρέφοντας στο σπίτι τους η γυναίκα βρέθηκε έγκυος. Γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι υγιέστατο και πανέμορφο. Το θαύ¬μα της Παναγίας μας έγινε σε μου¬σουλμανική οικογένεια.

Μόλις γέννησε η σύζυγος του, ο Σαουδάραβας ήθελε να εκπληρώ¬σει το τάμα που είχε κάνει.
Τηλε¬φώνησε λοιπόν στον οδηγό- ξενα¬γό πως θα φθάσει στη Δαμασκό ζητώντας του να τον παραλάβει α¬πό το αεροδρόμιο της Δαμασκού. Ο οδηγός όμως πανούργος και κα¬κός ειδοποίησε άλλους δυο φίλους του για να πάνε μαζί στο αερο¬δρόμιο να παραλάβουν τον πλού¬σιο και κατόπιν δολίως να τον σκο¬τώσουν και να λάβουν όσα χρήμα¬τα θα είχε μαζί του. Άλλωστε γνώ¬ριζε ότι θα μεταφέρει στο μονα¬στήρι 80.000 δολάρια.

Πράγματι έτσι κι έγινε. Τον πα¬ρέλαβαν από το αεροδρόμιο. Καθ' οδόν χωρίς ο άμοιρος να γνωρίζει τι θα συνέβαινε, τους είπε ότι από τη χαρά του πως θα έδινε και στους φίλους του οδηγού από 10.000 δολάρια. Αυτοί όμως αντί να τον πάνε στο μοναστήρι, τον οδή¬γησαν σε ένα έρημο μέρος.
Τον σκότωσαν και εν συνε¬χεία τεμάχισαν το σώμα του κόβο¬ντας πρώτα το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια του σε κομμάτια. Τους τύφλωσε όμως το πάθος α¬πό αυτήν την εγκληματική τους ε¬νέργεια και αντί να τον πετάξουν στον τόπο του εγκλήματος τον έ¬βαλαν στο Πορτ- Παγκάζ του αυ¬τοκινήτου . Αφαίρεσαν όλα τα χρήματα και το πανάκριβο ρολόι που φορούσε. Ξεκίνησαν να πάνε σε άλλο ερημικό μέρος για να τον πετάξουν. Εισήλθαν στην εθνική οδό αλλά τους χάλασε το αυτοκί¬νητο και στάθηκαν στη μέση του δρόμου. Η μηχανή της λιμουζίνας έσβησε και κατέβηκαν κάτω για ε¬λέγξουν τι συνέβη.

Ένας περαστικός οδηγός τους είδε και σταμάτησε με το αυτοκί¬νητο του προκειμένου να τους βοηθήσει. Εκείνοι όμως φοβούμε¬νοι μήπως γίνουν αντιληπτοί για το φοβερό έγκλημα που είχαν δια¬πράξει προσποιήθηκαν ότι δεν θέ¬λουν βοήθεια.

Ο περαστικός οδηγός όμως φεύ¬γοντας παρατήρησε πως έσταζε αίμα κάτω από το πόρτ- παγκάζ. Εξ αιτίας και της περίεργης συ¬μπεριφοράς της παρέας σκέφθηκε πως κάτι κρύβουν και ειδοποίησε την αστυνομία προκειμένου να ε¬ξετάσει τι συνέβαινε. Η συμπερι¬φορά των τριών του φάνηκε ύπο¬πτη.
Η αστυνομία έτυχε να βρίσκεται κοντά στο σημείο και περιπολικό έ¬φθασε στο σημείο που υποδείχθη¬κε μέσα σε πέντε λεπτά. Οι αστυ¬νομικοί είδαν το αίμα στο οδό¬στρωμα. Ζήτησαν αμέσως να α¬νοίξουν το πορτ- παγκάζ. Τρεμάμε¬νος ο οδηγός- φονιάς το ανοίγει και τότε σηκώνεται και βγαίνει έξω ο Σαουδάραβας υγιής και ολοζώντανος. Ήταν γεμάτος αίματα βέβαια αλλά ραμμένος στα σημεία του σώ¬ματος του που είχαν τεμαχίσει.

Μόλις τώρα τους λέει "... η νε¬αρή γυναίκα που μου είπε πως εί¬ναι η Παναγία τελείωσε και τις τε¬λευταίες ραφές του λαιμού μου ε¬δώ μπροστά δείχνοντας το καρύδι του λαιμού του αφού μου έραψε όλο μου το σώμα πρώτα".

Ο κακοποιός εγκληματίας ταξι¬τζής και οι συνεργοί του έχασαν τα λογικά τους. Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Τρελάθηκαν. Οι αστυνομι¬κοί τους έδεσαν με χειροπέδες και τους οδήγησαν στις ψυχιατρικές φυλακές ενώ αυτοί φώναζαν σαν δαιμονισμένοι "... εμείς σε σκοτώ¬σαμε εμείς σε κομματιάσαμε σου κόψαμε το κεφάλι πως ζεις; Τι είσαι συ; Δεν είσαι άνθρωπος;"

Ο Σαουδάραβας στη συνέχεια μετέβη στη Δαμασκό και οδηγήθη¬κε σε νοσοκομείο. Ιατροδικαστές, εμπειρογνώμονες, αστυνομικοί και άλλοι πιστοποίησαν με υπογραφές το μέγα και λαμπρό αυτό θαύμα.

Τα ράμματα ήταν και είναι φα¬νερά. Φαινόταν φρεσκο-συναρμο-λογημένος ενώ διακήρυττε και ο¬μολογούσε

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ