Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η φωτογραφία μου
Δέν έχουμε γραφτή μαρτυρία ούτε κτιτορική επιγραφή μέ τό έτος Ίδρυσης του Ι.Ναού τής Παναγίας. Ό Λαμπρυνίδης (Ή Ναυπλία, ό.π.. ο. 129) υποθέτει ότι πρέπει νά είναι ό πρωτεύων ορθόδοξος ναός του Ναυπλίου (επειδή ό "Αγιος Γεώργιος άνηκε στους καθολικούς) έπί' Ενετοκρατίας. Ή Παναγία έχει σχήμα βασιλικής χωρίς τρούλο. Ό νάρθηκας της πρέπει νά έγινε μετά τήν Απε¬λευθέρωση, όπως καί τό τριώροφο καμπαναριό της στη ΝΔ του πλευρά. 'Από τόν Γερμανό περιηγητή Ρ,βίηποΙά Ιυόβηβυ, αναφέρεται τό 1588 - στην περιγραφή του γιά τό Ναύπλιο - μιά άλλη Παναγία έξω άπό τά τείχη τής πολιτείας πού τήν κατέχουν" Ελληνες μοναχοί. Καθώς καί άλλη έκκλησούλα αφιερωμένη κι αυτή στή Θεοτόκο, επειδή βρίσκεται κοντά σέ σπηλιά. στά δυτικά βράχια τοϋ Ρωμαίικου κάστρου (Ακροναυπλία). ' Η δεύτερη αυτή είναι ή αγαπημένη τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου, ή «Παναγίτσα»: πανέμορφο προσκυνητάρι τους στό «Γύρο τής "Αρβανιτιάς», τόν πιό ρομαντικό περίπατο τ" Άνα-πλιού. Καί ποτέ δέν μπερδεύουν τήν «Παναγίτσα» τοϋ βράχου μέ τήν «Παναγία» τής πόλης τ' Άναπλιοΰ, αφιερωμένη στή Γέννηση τής Θεοτόκου. "Ως σήμερα φροντισμένη μέ αγάπη ή Παναγία, αντιπροσωπεύει ένα άπό τά πιό ώραϊα ιστορικά καί εκκλησιαστικά μνημεία τής πολιτείας.

ΓΝΩΣΤΟΣ ΧΟΤΖΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΘΗΚΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

(«Στύλος Ορθοδοξίας» Σεπτέμβριος 2005 αρ.Φ.60)

Ο πρώην Χότζας και νυν νεοφώτιστος Χριστιανός αναφέρει ότι η μικρή κόρη του έπασχε από ανία­τη ασθένεια. Γύρισε όλα τα νοσοκομεία και επισκέφθηκε αρκετούς γιατρούς στην Αίγυπτο, όπου μέχρι πρό τινος ζού­σε αλλά και στο εξωτερικό. Όλοι οι για­τροί σχεδόν συνέκλιναν στην ίδια άπο­ψη. Συνιστούσαν θεραπευτική αγωγή, η οποία ωστόσο, όπως τόνιζαν δεν θα βοηθούσε για την αποφυγή του μοιραί­ου. Μάλιστα συνέστησαν στον απελπι­σμένο πατέρα να πάρει την κόρη του στο σπίτι, αφού πίστευαν ότι δεν υ­πάρχει πλέον θεραπεία, Ο απελπισμένος πατέρας, καλλίφωνος Χότζας προ­σευχόταν καθημερινά στον Αλλάχ για βοήθεια.
Βλέποντας τη θλίψη του κάποιος κο­ντινός φίλος του πρότεινε να βάλει πά­ω από το προσκεφάλι της κόρης του, ένα Σταυρό. Στο άκουσμα της πρότα­σης ο πρώην Χότζας αντέδρασε... «Δεν είναι δυνατόν να κάνω εγώ κάτι τέτοιο, δεν θα πουλήσω την πίστη μου.», είπε.

Η ιδέα, ωστόσο, της τοποθέτησης του Σταυρού άρχισε να τον απασχολεί. Χω­ρίς να αναφέρει σε κανένα τίποτε, αγό­ρασε ένα Σταυρό και το έβαζε όταν ή­ταν μόνος στο δωμάτιο της κόρης του πάνω από το προσκεφάλι της. Οι ημέ­ρες περνούσαν και η κόρη του εισήλθε σε κωματώδη κατάσταση, χάνοντας κά­θε επικοινωνία με το περιβάλλον. Όλοι στην οικογένεια αλλά και στην περιοχή που υπηρετούσε ο πρώην Χότζας περίμεναν το μοιραίο. Ο απελπισμένος πατέρας μέ-ρα-νύκτα κα­θόταν δίπλα της, κλαίγοντας. Μέσα του, όπως ομο­λογεί τώρα, υπήρχε μια ελπί­δα πως κάτί θα συμβεί.
Ένα βράδυ καθώς ο θλιμμένος πατέ­ρας κρατούσε το χέρι της κόρης του, είδε πως από το σταυρό που είχε στο προσκεφάλι της να εκπέμπεται ένα ε­κτυφλωτικό φως, το οποίο απλώθηκε σ' όλο το κρεβάτι. Αρχικά νόμιζε πως ο­νειρεύεται ή ότι κάτι συμβαίνει με τη σκέψη του εξ αιτίας της στεναχώριας. Ωστόσο, το φως το έβλεπε φανερά. Ξαφνικά βλέπει την κόρη του να σηκώ­νεται από το κρεβάτι της και να λέει: «Μπαμπά πεινάω, φέρε μου κάτι να φάω»! Ο δυστυχής Χότζας δεν μπορού­σε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Πήγε στην κουζίνα περιχαρής. Οι φωνές του ξεσήκωσαν τη σύζυγο του αλλά και τη γειτονιά. Σε λίγο στο σπίτι του ήταν το αδιαχώρητο. Ο ίδιος έλεγε και ξανα-έλεγε τις ακριβώς συνέβη. Μιλούσε για το θαύμα του σταυρού. Τηλεφώνησε μάλιστα στο φίλο του που του είχε προ­τείνει να βάλει το σταυρό οτο προσκεφάλι της μικρής κόρης του και τον ευ­χαρίστησε.
Οι γείτονες και οί φίλοι του προσπά­θησαν να αποδώσουν το θαύμα στον Αγιο Γεώργιο, τον οποίο αποδέχονται οι μουσουλμάνοι. Εκείνος όμως ήξερε για την δύναμη του σταυρού. Βίωσε το θαύ­μα. Η κόρη του πλέον δεν παρουσίαζε τίποτε και οι θεράποντες γιατροί που γνώριζαν την κατάσταση δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν είδαν πως οι νέες εξε­τάσεις δεν έ­δειχναν απο­λύτως τίποτε. Λίγες ημέρες μετά το θαύ­μα ο πρώην Χότζας είχε λά­βει την απόφαση του. Είπε στη σύζυγο του πως θα γίνει Χριστιανός. Εκείνη αρχικά αντέδρασε και σκέφθηκε τους διωγμούς που θα ακολουθήσουν για τον ίδιο και για όλη την οικογένεια από τους μου­σουλμάνους. «Θα μας σκοτώσουν» έλε­γε. Εκείνος όμως είχε πλέον πάρει το δρόμο του. Της ανακοίνωσε πως θα φύ­γουν οριστικά από την Αίγυπτο. «Θα βα­πτισθούμε χριστιανοί και θα ζήσουμε πλέον σε άλλη χώρα». Έτσι και έπραξε.
Ωστόσο, η είδηση της εισόδου το στην Εκκλησία του Χριστού κυκλοφόρησε ευρέως τόσο στην πόλη που υπηρετούσε, όσο και στο μουσουλμανικό Ιερατείο. Σήμερα ο πρώην Χότζας και νυν νεοφώτιστος Χριστιανός σπουδάζει θεολογία. Για τους μουσουλμάνους σήμερα ο ίδιος και η οικογένεια του είναι επικηρυγμένοι. Αυτός είναι και ο λόγο που δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε περισσότερα στοιχεία.

Βαπτίσθηκε Ορθόδοξος και Αμερικανός συνταγματάρχης

Σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε το μυστήριο του Βαπτίσματος στην Ιερά Μο­νή της Μεγίστης Λαύρας για τον νεοει­σερχόμενο στην Ορθόδοξη Εκκλησία Αμερικανό συνταγματάρχη, που υπηρε­τεί στην αμερικανική βάση της Σούδας. Μοναχός της Μονής Μεγίστης Λαύρας, που υπηρετούσε σε μετόχι της Μονής στην Κρήτη κατήχησε τον νεοβαπτιζόμενο, ο οποίος κατά μαρτυρίες παρό­ντων μοναχών στο μυστήριο ήταν πολύ συγκινημένος. Δάκρυα χαράς έτρεχαν ασταμάτητα καθ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου, στοιχείο που φανερώνει την παρουσία της θείας Χάρης. Τώρα όπως υποσχέθηκε ο ίδιος στους μοναχούς, θα αναλάβει να κατηχήσει και άλλους Αμε­ρικανούς στρατιώτες που υπηρετούν στη Σούδα.

* * *
Γερνάς όχι όταν απρίζουν τα μαλλιά σου αλλά όταν μαυρίζει η ψυχή σου!
* * *

Ο χρόνος είναι λαστιχένιος. Μεγαλώνει καί μικραί­νει, ανάλογα με το πώς τον χρησιμοποιείς.

* * *
Κανείς δεν γερνά απλώς γιατί περνούν τα χρόνια. Ό άνθρωπος γερνά μόνον όταν χάνει τα ιδανικά του. Τα χρόνια ρυτιδώνουν το δέρμα. Ή απώλεια όμως του ενθουσιασμού ρυτιδώνει την ψυχή. "Ασχετα αν είσαι 70 ή 17 χρονών, είσαι νέος όσο καί ή πίστη σου. Είσαι γέρος όσο καί ή αμφιβολία σου. Είσαι νέος όσο καί ή ελπίδα σου. Είσαι γέρος όσο καί ή απελπισία σου. "Οσο ή καρδιά σου δέχε­ται τα μηνύματα του μεγάλου, του υψηλού καί του αιωνίου, είσαι Νέος.
.(ΣΤΑΧΥΑ –Κ.Κούρκουλα)

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ