Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η φωτογραφία μου
Δέν έχουμε γραφτή μαρτυρία ούτε κτιτορική επιγραφή μέ τό έτος Ίδρυσης του Ι.Ναού τής Παναγίας. Ό Λαμπρυνίδης (Ή Ναυπλία, ό.π.. ο. 129) υποθέτει ότι πρέπει νά είναι ό πρωτεύων ορθόδοξος ναός του Ναυπλίου (επειδή ό "Αγιος Γεώργιος άνηκε στους καθολικούς) έπί' Ενετοκρατίας. Ή Παναγία έχει σχήμα βασιλικής χωρίς τρούλο. Ό νάρθηκας της πρέπει νά έγινε μετά τήν Απε¬λευθέρωση, όπως καί τό τριώροφο καμπαναριό της στη ΝΔ του πλευρά. 'Από τόν Γερμανό περιηγητή Ρ,βίηποΙά Ιυόβηβυ, αναφέρεται τό 1588 - στην περιγραφή του γιά τό Ναύπλιο - μιά άλλη Παναγία έξω άπό τά τείχη τής πολιτείας πού τήν κατέχουν" Ελληνες μοναχοί. Καθώς καί άλλη έκκλησούλα αφιερωμένη κι αυτή στή Θεοτόκο, επειδή βρίσκεται κοντά σέ σπηλιά. στά δυτικά βράχια τοϋ Ρωμαίικου κάστρου (Ακροναυπλία). ' Η δεύτερη αυτή είναι ή αγαπημένη τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου, ή «Παναγίτσα»: πανέμορφο προσκυνητάρι τους στό «Γύρο τής "Αρβανιτιάς», τόν πιό ρομαντικό περίπατο τ" Άνα-πλιού. Καί ποτέ δέν μπερδεύουν τήν «Παναγίτσα» τοϋ βράχου μέ τήν «Παναγία» τής πόλης τ' Άναπλιοΰ, αφιερωμένη στή Γέννηση τής Θεοτόκου. "Ως σήμερα φροντισμένη μέ αγάπη ή Παναγία, αντιπροσωπεύει ένα άπό τά πιό ώραϊα ιστορικά καί εκκλησιαστικά μνημεία τής πολιτείας.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Θά'ρΘει καιρός, πού θά φέρει γύρες ό διάβολος μέ τό κολοκύθι του". (Αναφέρεται στους δορυφόρους πού περιφέρονται στό διάστημα και προκαλούν τό θαυμασμό τών ανθρώπων. Μέ τή λέξη "διάβολος" ό Άγιος Κοσμάς εννοεί τήν κακή χρήση τής τεχνολογίας, ή οποία πολλές φορές από ευλογία μετατρέπεται σέ κατάρα για τήν ανθρωπό¬τητα).
"Θά'ρθή καιρός, πού θά διευθύνουν τον κόσμο τά άλαλα και τά μπάλαλα". (Εννοεί τις μηχανές παντός τύπου καθώς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές).
"Θά'ρθη καιρός, πού ό διάβολος θά μπή μέσα σ' ένα κουτί και θά φωνάζη. Και τά κέρατα του θάν'ναι στα κεραμίδια".(Αναφέρεται στό διαβρωτικό έργο πού ασκούν τά κακά προγράμματα της τηλεοράσεως. Με τή λέξη "κέρατα" ό άγιος Κοσμάς εννοεί τις κεραίες της τηλεοράσεως).
"Το κακό θά σας έρθη άπό τους διαβασμένους"(Ουδέν σχόλιον).
* *
Οι άνθρωποι θά μείνουν πτωχοί, γιατί δέν θάχουν αγάπη στα δένδρα".
(Ό άγιος Κοσμάς προφήτευσε τήν καταστροφή τοϋ περιβάλλοντος, πού αποτελεί ένα άπό τά πιο πιεστικά και επείγοντα προβλήματα πού αντιμε¬τωπίζει σήμερα ή ανθρωπότητα)
"Θά βγουν πράγματα από τά σχολεία πού ό νους σας δέν φαντάζεται". (Είναι αλήθεια πώς τά τελευταία χρόνια πολλά σχολεία έχουν μεταβληθεί σέ κέντρα ανοι¬χτής αντιχριστιανικής προπαγάνδας. Κυκλοφορούν διδα¬κτικά βιβλία μέ αντιχριστιανικές θέσεις, περιφρονείται ή ελληνορθόδοξη παράδοση και παραμερίζεται ή μα¬κραίωνη πολιτιστική μας κληρονομιά. (Εκπληρωμένες προφητείες Κοσμά του Αιτωλού-εκδ.Μ.Τρίτου-Ιωάννινα

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ