Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η φωτογραφία μου
Δέν έχουμε γραφτή μαρτυρία ούτε κτιτορική επιγραφή μέ τό έτος Ίδρυσης του Ι.Ναού τής Παναγίας. Ό Λαμπρυνίδης (Ή Ναυπλία, ό.π.. ο. 129) υποθέτει ότι πρέπει νά είναι ό πρωτεύων ορθόδοξος ναός του Ναυπλίου (επειδή ό "Αγιος Γεώργιος άνηκε στους καθολικούς) έπί' Ενετοκρατίας. Ή Παναγία έχει σχήμα βασιλικής χωρίς τρούλο. Ό νάρθηκας της πρέπει νά έγινε μετά τήν Απε¬λευθέρωση, όπως καί τό τριώροφο καμπαναριό της στη ΝΔ του πλευρά. 'Από τόν Γερμανό περιηγητή Ρ,βίηποΙά Ιυόβηβυ, αναφέρεται τό 1588 - στην περιγραφή του γιά τό Ναύπλιο - μιά άλλη Παναγία έξω άπό τά τείχη τής πολιτείας πού τήν κατέχουν" Ελληνες μοναχοί. Καθώς καί άλλη έκκλησούλα αφιερωμένη κι αυτή στή Θεοτόκο, επειδή βρίσκεται κοντά σέ σπηλιά. στά δυτικά βράχια τοϋ Ρωμαίικου κάστρου (Ακροναυπλία). ' Η δεύτερη αυτή είναι ή αγαπημένη τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου, ή «Παναγίτσα»: πανέμορφο προσκυνητάρι τους στό «Γύρο τής "Αρβανιτιάς», τόν πιό ρομαντικό περίπατο τ" Άνα-πλιού. Καί ποτέ δέν μπερδεύουν τήν «Παναγίτσα» τοϋ βράχου μέ τήν «Παναγία» τής πόλης τ' Άναπλιοΰ, αφιερωμένη στή Γέννηση τής Θεοτόκου. "Ως σήμερα φροντισμένη μέ αγάπη ή Παναγία, αντιπροσωπεύει ένα άπό τά πιό ώραϊα ιστορικά καί εκκλησιαστικά μνημεία τής πολιτείας.

-Εργοστάσιο καλών λογισμών-

Αναφέρει ο π.Παϊσιος:
Πρέπει να έχουμε μέσα μας ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Αν δεν έχουμε, τότε καί ό Μέγας Αντώνιος να είναι γέροντας μας καί να κάνει συ­νέχεια θαύματα, δεν θα μπορέσει σε τίποτα να μας βοηθήσει.Βλέπετε, όταν ό Κύριος μας ήταν πάνω στο Σταυρό καί συνέβησαν εκείνα τα φρικτά γεγονότα: οί δύο ληστές πού συσταυρώθηκαν μαζί Του, Τον αντιμετώπιζαν με διαφορετικό τρόπο ό καθένας. Ό ένας λοιπόν ληστής, ό εξ ευωνύμων, ό όποιος είχε μέσα του δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής κακών λογισμών,τον βλαστημούσε. Ό άλλος όμως, ό εκ δεξιών, πού είχε καλούς λογισμούς, μετανόησε ,σώθηκε και μπήκε στον Παράδεισο.
Θα σας πω κι ένα γεγονός μ' ένα γεροντάκι από την Καψά­λα,. Αυτό το γεροντάκι είχε ακριβώς τέτοια μη­χανή, πού πάντα σκεφτόταν την καλή πλευρά του κάθε θέματος. Μόνο για το καλό είχε μάτια, για να βλέπει, για το κακό ήταν πάντα τυφλός. Κάποτε κάποιοι κοσμικοί τον επισκέφθηκαν καί του πήγαν σαν δώρο ένα μικρό ραδιοφωνάκι καί του το πρόσφε­ραν. Το πήρε ό γέροντας στα χέρια του και με θαυμασμό το πε­ριεργαζόταν. Τους ρώτησε που - σε ποιο κράτος - κατασκευά­ζεται και εκείνοι του είπαν «στην Ιαπωνία». Ενώ λοιπόν με θαυμασμό το περιεργαζόταν, ξαφνικά βλέπουν να παίρνει το πρόσωπο του χαρούμενη διάθεση καί φιλώντας το ραδιόφωνο να λέει:
- Δόξα Σοι, ό Θεός!
Τον ρωτούν τότε οι επισκέπτες του για ποιο λόγο χαίρεται και δοξάζει το Θεό κι εκείνος τους εξηγεί:
- Να, χάρηκα, γιατί έγιναν καί οι Ιάπωνες χριστιανοί καίβάζουν στα πράγματα πού κατασκευάζουν σαν σήμα τον Τίμιοκαί Ζωοποιό Σταυρό».
Εΐχε δει ό γέροντας το + καί -, το θετικό καί αρνητικό πό­λο στίς μπαταρίες, καί το πέρασε για σταυρό. Το γεροντάκι αυ­τό με το λογισμό του στάθηκε σ' αυτό, ενώ, αν είχε κακούς λο­γισμούς, θα μπορούσε να τους μαλώσει πού του πήγαν ραδιόφω­νο, ενώ αυτός ήταν ασκητής κ.λ.π.
Το ίδιο γεροντάκι, όταν περνούσε κάποιο αεροπλάνο από πάνω, αμέσως με ευλάβεια σταυροκοπιόταν. Κάποτε ένας ρώτη­σε:
- Γέροντα, γιατί, όταν βλέπεις αεροπλάνο, κάνεις το σταυ­ρό σου;
Κι εκείνος με μια πηγαία, φυσική ευλάβεια καί απλότητα του άπαντα:
- Μα, δε βλέπεις, παιδί μου, ότι έχει το σχήμα του Τιμίουκαι Ζωοποιού Σταυρού του Χρίστου μας;
Καί εδώ το γεροντάκι αυτό, ενώ μπορούσε να πιάνει τίς κα­κές πτυχές του αεροπλάνου, όπως το ότι βομβαρδίζει καί σκο­τώνει, αυτό στεκόταν στο σχήμα του σταυρού πού έφερε κι έτσι ό θόρυβος καί ή θέα του αεροπλάνου του γινόταν αιτία να μετα­φερθεί στο Γολγοθά.

Πρίν αρκετά χρόνια κατέβηκα στην Αθήνα για κάποια δουλειά καί φιλοξενήθηκα στο σπίτι ενός αδελφού χριστιανού. Το σπίτι του ήταν κοντά σ’ έναν κεντρικό δρόμο με αποτέλεσμα να έχει πολλή φασαρία. Το βράδυ μου είπε αυτός ό αδελφός ότι από την πολλή φασαρία δεν μπορούσε τίς νύχτες να κλείσει μάτι, με αποτέλεσμα να έχουν σπάσει τα νεύρα του καί να αναγκά­ζεται να παίρνει χάπια ηρεμιστικά. Αφού φάγαμε, μου έδωσαν ένα δωμάτιο, για να πάω να ξεκουραστώ καί δείχνοντας το, μου είπε:
~ Γέροντα, εδώ είναι το δωμάτιο, αλλά δεν ξέρω αν θα κλείσω μάτι μ' αυτή τη φασαρία των αυτοκινήτων, πού ακούγεται από το δρόμο.
Αφού πέρασε ή νύχτα καί βγήκα από το δωμάτιο μου, με ρωτά:
Γέροντα, δεν έκλεισα μάτι, από τη φασαρία, εσείς τι κάνατε;
Τότε του είπα;
- Ποτέ, ούτε στο Όρος, δεν κοιμήθηκα τόσο καλά καί τόσοπολύ.
- Γέροντα, μου είπε, πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό;Τότε του διηγήθηκα το τί μου συνέβη από τη στιγμή που
μπήκα στο δωμάτιο. (Εκείνον τον καιρό ήταν σε εξέλιξη ό πό­λεμος στο Βιετνάμ καί καθημερινά ακούγαμε δυσάρεστα νέα α­πό τον εκεί πόλεμο καί εγώ έκανα προσευχή, για να βοηθήσει ό Θεός).
- Όταν μπήκα στο δωμάτιο, πήγα και γονάτισα μπροστάστο κρεβάτι. Τα χέρια μου καί το κεφάλι μου τα είχα ακουμπι-­σμένα επάνω στο κρεβάτι κι άρχισα να εύχομαι γι' αυτούς πούπολεμούν καί σκοτώνονται στο Βιετνάμ. Από κάτω ακουγότανή φασαρία των αυτοκινήτων, εγώ όμως, επειδή ό νους μου ήτανστο Βιετνάμ, μετέτρεπα με τη φαντασία μου τον ήχο των αυτό-­κινήτων καί φανταζόμουν τα άρματα μάχης, τον θόρυβο πού κά­-νουν, όταν περνούν, φανταζόμουν πώς εκεί κάτω σκορπούν τοθάνατο, γκρεμίζουν σπίτια κ.λ.π. Από κάτω από το δρόμο πότε-πότε περνούσε κάποιος μοτοσυκλετιστής με μηχανή πολλώνκυβικών, πού έκανε υπερβολικά δυνατό θόρυβο, με αποτέλεσμανα τρίζουν τα παράθυρα. Αμέσως φανταζόμουν τα αεροπλάνα,πού πετούσαν στο Βιετνάμ καί βομβάρδιζαν καί έβλεπα να σκο­τώνονται ανελέητα μικρά παιδιά καί γεροντάκια. Με είχε πιά­σει ένα γλυκό παράπονο κι έκλαιγα για την όλη εκεί κατάστα­ση κι έλεεινολογούσα τον εαυτό μου, πού ήμουν σε ωραίο δω­-μάτιο με ωραία στρωμένο κρεβάτι, πού είχα φάει καλά καί γενι­-κά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και ενώ έκλαιγα γι' αυτά καί εί-­χα μια πολύ μεγάλη πνευματική ηρεμία, με πήρε ό ύπνος γονα­-τιστό και κοιμήθηκα εκεί τη νύχτα, χωρίς να διακοπεί καθόλουό ύπνος μου. "Ετσι, λοιπόν, επειδή ό λογισμός μου ήταν σ' αυ­τούς πού υπέφεραν στο Βιετνάμ, δε με πείραζε ή φασαρία των αυτοκινήτων.
"Ετσι να κάνεις καί συ: Να βάλεις με το λογισμό σου ότι ενώ έ­ξω γίνεται πόλεμος καί ενώ όλοι σκοτώνονται, οί περιουσίες τους καταστρέφονται, τα σπίτια τους γκρεμίζονται ή πεθαίνουν από την πείνα, εσένα σ' έχουν σ' ένα πολυτελέστατο σπίτι , τρως, πίνεις, σε πληρώνουν, δεν κινδυνεύεις, μόνο ακούς το θόρυβο αυτών πού πολεμούν καί μ' αυτό τον τρόπο σου δίνεται αιτία να δοξολογείς το Θεό καί όχι να αναγκάζεσαι να παίρνεις χάπια ηρεμιστικά" ή λύση είναι μία: «ό καλός λογισμός»·
(Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ιερομ.Χριστοδούλου,Αγιορείτου Ι.Γυν.Ησυχ.Παναγία η Φοβερά Προστασία-Χαλκιδική)

* * *
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ (Ρ.Φολλερώ.)
Ό Μεγαλομάρτυς Μήνας ό Αιγύπτιος (+ 304)
Γεννήθηκε στην Αίγυπτο από γονείς ειδωλολάτρες καί υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό Στρατό, στη Φρυγία της Μ.Ασίας Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, αποποιήθηκε του αξιώματός του καί ανέβηκε στο πλησιέστερο βουνό, οπου έζησε ερημητικά μονός και ελεύθερος Φλεγόμενος από τον πόθο του μαρτυρίου, παρουσιάσθηκε θεληματικά στον Ηγεμόνα Πυρρό καί ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό "εν μέσω βασάνων. Τελειώθηκε με αποκεφαλισμό, σε ήλικία 50 περίπου ετών, και το σώμα του ρίχθηκε στην πυρά.. Έκτοτε τα θαύματα του Αγίου είναι αμέτρητα .Σε θαύμα του άλλωστε αποδόθηκε ή νίκη των Συμμαχικών Δυνάμεων κατά των Γερμανών του Στρατάρχη Ρόμμελ (Έλ Αλαμε'ϊν, 1942), νίκη η οποία έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του πολέμου και στην απελευθέρωση των λαών.
* * *

Το παλιατζίδικο μας
Μια κυρία θυμήθηκε και ανέφερε τα εξής: Κάποτε ό Γέροντας Πορφύριος μου είπε:
«Πολλές από σας τις γυναίκες, ό,τι κατεστραμμένο και άχρηστο έχετε, παλιά και τρύπια κατσαρολικά, έπιπλα, παπούτσια και άλλα φθαρμένα πράγματα, πάτε και τα πετάτε σε κά­ποια απόμερη αποθήκη σας, κλειδώνετε την πόρτα και ησυχάζετε. Δεν ξέρετε όμως, ότι θα έρθει στιγμή, πού αυτό το παλιατζίδικο σας θα το βρουν και θα εκτεθείτε». Έμεινα έκπληκτος από τα λόγια του Γέροντα. Διά­βαζα, εκείνες τις μέρες, βιβλία ποιμαντικής ψυχολο­γίας, πού μιλούσαν για απώθηση τραυματικών βιωμά­των από το συνειδητό στον ασυνείδητο χώρο της ψυ­χής και για ανάδυση του σε απροσδόκητο χρόνο. Το ζωντανό παράδειγμα του Γέροντα, για την αποθήκη απορριμμάτων, μου έλεγε πολύ περισσότερα, από ό,τι τα επιστημονικά εγχειρίδια. Ήταν σαφής ό συμβολι­σμός, ό αναφερόμενος στα αμαρτήματα μας, πού δεν εξαλείψαμε με τη μετάνοια και την εξομολόγηση μας, άλλα τα πετάξαμε βιαστικά στην αποθήκη της λήθης, για να απαλλαγούμε από την ενοχλητική παρουσία τους, και πού θα τα «βρει» ό Θεός, για να τα επαναφέρει στη μνήμη μας, «εν ήμερα κρίσεως». Ήδη τα γνωρίζει, ενώ εμείς τα αγνοούμε.
(Ανθολόγιο Συμβουλών .Ι Ησυχ.Μεταμόρφωσις.τουΣωτήρος-Μήλεσι Αττικής)

Μια μέρα πήγε στο Γέροντα Παϊσιο ένας δημοσιογράφος, στον ό­ποιο δεν στέριωνε καλός λογισμός. Όλα τα 'βλεπε με κακό λογι­σμό. "Αρχισε λοιπόν να ρωτά το Γέροντα διάφορα πράγματα καί να τον στενοχωρεί. Σέ μια στιγμή ρωτά το Γέροντα:
- Γιατί, Γέροντα, κάθεστε εδώ πέρα αμέριμνος στην ησυχία σας καί δεν πηγαίνετε έξω, να βοηθήσετε τον κόσμο πού πνίγε­ται από τα προβλήματα;
Τότε ό Γέροντας με ανεβασμένο λίγο τον τόνο της φωνής του, του λέει:
- Ή δική σου ή μηχανή είναι χαλασμένη καί παράγει μόνι­μα κακούς λογισμούς. Ό,τι καί να δεις, ό,τι καί να σου πουν, στραβά θα το πάρεις. Τώρα, με βλέπεις εδώ, λες γιατί δεν πάω έ­ξω να βοηθήσω τον κόσμο. "Αν πάω έξω, θα πεις γιατί, αφού εί­μαι καλόγερος, γυρνώ μέσα στον κόσμο καί δεν κάθομαι στην ησυχία. Γι’ αυτόν το λόγο εγώ μόνο ένα έχω να σου πω καί τί­ποτε άλλο; Να διορθώσεις το χαλασμένο σου λογισμό καί να ξέρεις ότι άλλη είναι ή δουλειά του σηματοδότη στους πολύβοους δρόμους της Αθήνας καί άλλη του φάρου στα έρημα βρά­χια.
* * *

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ