Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η φωτογραφία μου
Δέν έχουμε γραφτή μαρτυρία ούτε κτιτορική επιγραφή μέ τό έτος Ίδρυσης του Ι.Ναού τής Παναγίας. Ό Λαμπρυνίδης (Ή Ναυπλία, ό.π.. ο. 129) υποθέτει ότι πρέπει νά είναι ό πρωτεύων ορθόδοξος ναός του Ναυπλίου (επειδή ό "Αγιος Γεώργιος άνηκε στους καθολικούς) έπί' Ενετοκρατίας. Ή Παναγία έχει σχήμα βασιλικής χωρίς τρούλο. Ό νάρθηκας της πρέπει νά έγινε μετά τήν Απε¬λευθέρωση, όπως καί τό τριώροφο καμπαναριό της στη ΝΔ του πλευρά. 'Από τόν Γερμανό περιηγητή Ρ,βίηποΙά Ιυόβηβυ, αναφέρεται τό 1588 - στην περιγραφή του γιά τό Ναύπλιο - μιά άλλη Παναγία έξω άπό τά τείχη τής πολιτείας πού τήν κατέχουν" Ελληνες μοναχοί. Καθώς καί άλλη έκκλησούλα αφιερωμένη κι αυτή στή Θεοτόκο, επειδή βρίσκεται κοντά σέ σπηλιά. στά δυτικά βράχια τοϋ Ρωμαίικου κάστρου (Ακροναυπλία). ' Η δεύτερη αυτή είναι ή αγαπημένη τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου, ή «Παναγίτσα»: πανέμορφο προσκυνητάρι τους στό «Γύρο τής "Αρβανιτιάς», τόν πιό ρομαντικό περίπατο τ" Άνα-πλιού. Καί ποτέ δέν μπερδεύουν τήν «Παναγίτσα» τοϋ βράχου μέ τήν «Παναγία» τής πόλης τ' Άναπλιοΰ, αφιερωμένη στή Γέννηση τής Θεοτόκου. "Ως σήμερα φροντισμένη μέ αγάπη ή Παναγία, αντιπροσωπεύει ένα άπό τά πιό ώραϊα ιστορικά καί εκκλησιαστικά μνημεία τής πολιτείας.

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ.

Τότε ήλθε ο Ιησούς από την Γαλιλαίαν στον Ιορδάνην ποταμό προς τον Ιωάννη για να βαπτισβεί από αυτόν.Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε έντονα λέγοντας του; « εγώ έχω ανάγκη να βαπτισθώ από εσένα τον αναμάρτητο, και Συ έρχεσαι σε μένα για να σε βαπτίσω;»Απσκρίθηκε όμως ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: « Αφησε τώρα τις αντιρρήσεις και μην με εμποδίζεις από το να βαπτισθώ .Διότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δύο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού.» Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαπτισθεί. Βαπτίσθηκε λοιπόν ο Ιησούς κι αμέσως βγήκε από το νερό .Και να! Άνοιξαν γι ' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του Και ιδού! φωνή από τα ουράνια ακούστηκε που έλεγε : « Αυτός είναι ο αγαπημένος μου υιός, στον οποίο αναπαύθηκα.
(Ματθ.γ΄13-17)
* * * *
Με το γεγονός της Θεοφανείας έχουμε την φανέρωση των τριών προσώπων του Θεού στον κόσμο. Ο Πατήρ μιλά εκ των ουρανών, ο Σαρκωμένος Λόγος Βαπτίζεται και το Άγιον Πνεύμα ως περιστέρι κατέρχεται.
* * *
Το Αγιον Πνεύμα κατέρχεται στον Ιησού με την μορφή ενός περιστεριού .Σύμβολο αθωότητας πάντα ,αγαπά την ελευθερία και την καθαρότητα όπως ακριβώς το Πνεύμα του Θεού αγαπά την αγνότητα και την ελευθερία.
* * *
Κάθε βαπτιζόμενος ενόσω βρίσκονταν στο νερό ανακοίνωνε στον Βαπτιστή τις αμαρτίες του. Ο Ιησούς επειδή δεν είχε αμαρτίες για να ομολογήσει ανέβηκε ευθύς-αμέσως από το ύδωρ.
* * *
Η πτώση του Εωσφόρου συμπαρέσυρε πολλούς αγγέλους από την θεία δόξα έως ότου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ φώναξε και είπε:
« Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου!» Τότε οι αγαθοί άγγελοι παρέμειναν στον ουρανό και οι πονηροί στάθηκαν όπου βρέθηκαν. Αλλοι στην γη, άλλοι στα καταχθόνια ,άλλοι στον αέρα (τα εναέρια δαιμόνια) και άλλοι στα ύδατα.. Και οι δαίμονες στον αέρα ηττήθηκαν από την συγκατάβαση του Θεού Λόγου Οι δαίμονες στην γη συνετρίβησαν με την σάρκωση του θεού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, τα δαιμόνια των καταχθόνιων νικήθηκαν από την κάθοδο του Ιησού στον Άδη, έμειναν οι δαίμονες των υδάτων όπου συνετρίβησαν με την παρουσία και βάπτιση του Ιησού στο ύδωρ του Ιορδάνη. Αλλά και ο Προφήτάναξ Δαυίδ είχε γράφει στους ψαλμούς του ; « συ συνέτριψας τας κεφάλας των δρακόντων επί των υδάτων.» .Και στην Ορθόδοξη Αγιογραφία επίσης Ο Ιησούς παριστάνεται να βαπτίζεται στον Ιορδάνη πατώντας δύο ταφόπλακες με τις κεφαλές πολλών φιδιών από κάτω.

ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ